GDPR

Vodorovné menu / Profil společnosti - o nás / Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR")

Správce osobních údajů

Společnost HUDDY Diamonds s.r.o., se sídlem Klánova 323/27, 147 00 Praha 4, lČ: 45795771, DIČ: CZ45795771, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11461, (dále jen ,,správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

· přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

· distributor

· veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

· adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

· popisné údaje (např. bankovní spojení)

· další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

· údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

Kategorie subjektů údajů

· zákazník správce

· zaměstnanec správce

· dopravce

· dodavatel služby

· jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

· uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců osobních údajů

· velkoobchodníci

· finanční ústavy

· veřejné ústavy

· zpracovatel

· státní aj orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

· další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí - státy EU)

Účel zpracování osobních údajů

· účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

· jednání o smluvním vztahu

· plnění smlouvy

· ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

· archivnictví vedené na základě zákona o výběrovým řízení na volná pracovní místa

· plnění zákonných povinností ze strany správce

· ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

· subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

· zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

· zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

· zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

· zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při

· výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

· zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

· účelu zpracování,

· kategorii dotčených osobních údajů,

· příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

· plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

· veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

· pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

· Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

· Požádat správce o vysvětlení.

· Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

· Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní

· neprodleně závadný stav.

· Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo

· obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

· Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

· Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.Naše produkty

Obsluhované obory

Služby